زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 12:04 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵ ساعت 14:18    تعداد بازدید: 2421    کد مطلب: 19614

معاون بیمه ای اداره کل شهرستانهای استان تهران


شرح وظایف معاون اموربیمه ای
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با شناسایی بیمه شدگان ، کارگاههای مشمول، وصول مرتب حق بیمه و صورت مزد بیمه شدگان از کارفرمایان، انجام امورپیمانکاران، امور اجرائیات، پیگیری و وصول خسارات و جرائم ومطالبات سازمان درچارچوب قوانین ومقررات تامین اجتماعی درشعب و واحدهای اجرایی تابعه استان .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مربوط به ایجاد، حفظ ونگهداری، استخراج و اعلام سوابق بیمه شدگان کارگاههای حوزه مورد عمل شعب و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی در استان.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مربوط به انجام تعهدات قانونی کوتاه مدت وبلند مدت سازمان طبق قانون ومقررات تأمین اجتماعی درشعب و واحدهای تابعه استان.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مربوط به انجام بازرسی ازکارگاهها و دفاترقانونی و سایرموارد بازرسی وانجام کنترلهای لازم براساس قانون ومقررات ودستورالعملهای ابلاغی .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درایجاد هماهنگی بین ادارات و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی تابعه درحوزه موردعمل به منظور حسن جریان امور وحصول اطمینان از انجام بهینه وظایف ومأموریتهای محوله .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درخصوص تعمیم و گسترش بیمه های اجتماعی درحوزه عمل شعب و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی تابعه استان وارائه گزارش به مدیرکل استان .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درزمینه نقل وانتقال ، ارتقاء ، انتصاب، مأموریت، مرخصی ، ارزشیابی شایستگی وکارایی وامورآموزشی کارکنان مربوط درشعب و واحدهای اجرایی تابعه استان درچارچوب مقررات و دستورالعملهای ابلاغی .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درخصوص ارزشیابی عملکرد شعب و واحدهای اجرایی تأمین اجتماعی تابعه در حوزه مورد عمل مربوط و ارائه گزارش به مدیرکل استان .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درمراقبت برحسن اجرای قانون ومقررات تأمین اجتماعی ، آئین نامه ها، دستورالعملها و بخشنامه های ابلاغی درحوزه عمل درشعب و واحدهای اجرایی تابعه استان.
 همکاری ومعاضدت با مدیرکل درانجام سایر وظایف محوله درچارچوب اختیارات تفویضی.
 انجام سایر وظایفی که درحدود مقررات ازطرف مدیرکل به وی ارجاع می گردد.


معاون بیمه ای: داود سعدزاده

تلفن تماس: 66505055

 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha