زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 12:10 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۵/۱۱/۹ ساعت 14:53    تعداد بازدید: 1739    کد مطلب: 19613

معاون اداری مالی


شرح وظایف معاون اداری مالی
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با اموراداری مالی شعب و واحدهای اجرایی تامین اجتماعی تابعه استان براساس خط مشی ها و سیاستهای مصوب سازمان ومراقبت برحسن عملیات اجرایی ونحوه عملکرد ادارات و واحدهای اجرایی تابعه درچارچوب قوانین  ومقررات  ودستورالعملهای صادره ابلاغی .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درایجاد هماهنگی بین شعب و واحدهای تأمیناجتماعی درحوزه مورد عمل به منظور حسن جریان امور وحصول اطمینان از انجام بهینه وظایف و مأموریتهای محوله .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درحسن اجرای امورمالی، تهیه وتنظیم بموقع صورتحساب ماهانه، ترازنامه استان درچارچوب مقررات وآئین نامه های مالی ومعاملاتی ودرحدود اختیارات تفویضی به استان.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با تهیه وتنظیم برنامه وبودجه پیشنهادی سالانه، ابلاغ اعتبارات مصوب واحدهای تابعه ، اجرا ونظارت بربودجه ابلاغی درچارچوب اصول وموازین برنامه وبودجه مصوب ابلاغی به استان.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط درزمینه ایجاد، راه اندازی وارتقاء درجه و توسعه شعب و واحدهای اجرایی استان درچارچوب مقررات وضوابط و برنامه وبودجه مصوب استان .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با نقل وانتقال، ارتقاء ، انتصاب، مأموریت، مرخصی، ارزشیابی شایستگی وکارایی وامورآموزشی کارکنان، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه درچارچوب مقررات و دستورالعملهای صادره وبراساس ردیفهای تشکیلاتی مصوب واختیارات تفویضی .
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با اجرای تسهیلات اعطایی مالی، رفاهی، ورزشی، تبلیغی ، امور شرکتهای تعاونی و مصرف ومسکن کارکنان، کمکهای غیرنقدی در چارچوب برنامه های مصوب و دستورالعملهای صادره.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با تأمین  احتیاجات ، امکانات و تدارکات اداری، وسایل وتجهیزات، مطبوعات مورد نیاز، انعقاد واجرای قراردادهای خدماتی، حفظ ونگهداری اموال واثاثیه ودارائیهای سازمان دراستان و واحدهای اجرایی تابعه درچارچوب مقررات ، بودجه مصوب و بارعایت آئین نامه مالی ومعاملاتی سازمان واختیارات تفویضی.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با ارزشیابی عملکرد شعب و واحدهای اجرایی تابعه درحوزه موردعمل مربوط وارائه گزارش به مدیرکل استان.
 هدایت وسرپرستی کلی برنامه ها وفعالیتهای مرتبط با مراقبت برحسن اجرای آئین نامه استخدامی، آئین نامه های مالی ومعاملاتی ، دستورالعملها وبخشنامه ابلاغی درحوزه مورد عمل درشعب و واحدهای اجرایی تابعه استان.
 همکاری ومعاضدت با مدیرکل درانجام سایر وظایف محوله درچارچوب اختیارات تفویضی.
 انجام سایر وظایفی که درحدود مقررات ازطرف مدیرکل به وی ارجاع می گردد.
معاون اداری مالی : محمدتقی فلاح نژاد
تلفن تماس: 66505094
 

به صفحه رسمی اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha