زمان انتشار: ۱۳۹۴ شنبه ۷ شهريور ساعت 12:06 تاریخ بروزرسانی : ۱۳۹۷/۴/۱۴ ساعت 09:57    تعداد بازدید: 1410    کد مطلب: 19604

سرپرست مرکز ارتباطات مردمی


شرح وظایف سرپرست مرکز ارتباطات مردمی
 اهتمام درانجام خدمات مشاوره ای واطلاع رسانی درحوزه تامین اجتماعی به بیمه شدگان ، کارفرمایان وسایر مراجعین تأمین اجتماعی.
 برقراری ارتباط موثر بامراجعین ودریافت مشکلات ومسائل مطروحه آنان درحوزه تامین اجتماعی واقدام برای حل وفصل وپیگیری آن ازطریق واحدهای تابعه استان.
 هدایت ، راهنمایی وآگاه نمودن مراجعین ازچگونگی خدمات وفعالیتهای سازمان وتوجیه موارد قانونی، حقوقی، قوانین ومقررات بخشنامه ها ودستورالعملهای صادره .
 بررسی مسائل مراجعین وهدایت وراهنمایی آنان به واحدهای ذیربط حسب مورد.
 راهنمایی ومعرفی مراجعین به مراجع قانونی ، موسسات حمایتی ومراکز خدمات اجتماعی بمنظور رسیدگی به موارد مطروحه خارج از حوزه تأمین اجتماعی.
 بررسی مکالمات تلفنی « سیستم سامد » مکاتبات ، مصاحبه های ارجاعی بمنظور شناخت ودرک ورفع مشکلات ، محدودیتها وموانع ناشی از اجرای بخشنامه ها، دستورالعملها در واحدهای بیمه ای ودرمانی وارائه گزارش به مقام مافوق جهت اخذ تصمیم.
 اهتمام درکسب اطلاعات جدید قانونی ومقررات سازمان با هماهنگی و ارتباط موثر با واحدهای سازمانی ذیربط .
 ارائه پیشنهادات در خصوص رفع ابهامات قانونی ، اصلاح ، تجدید نظر در قوانین ومقررات دستورالعمل ها وبخشنامه های مورد عمل به مقام مافوق جهت اقدام مقتضی .
 پیشنهاد موضوعات قابل طرح در فعالیتهای ارتباطی سازمان با بیمه شدگان و کارفرمایان جهت آموزش و توجیه مراجعین نسبت به قوانین ومقررات ، آئین نامه ها و دستورالعمل ها و بخشنامه ها ، تعهدات و خدمات سازمان .
 نظارت برحسن انجام خدمات کارشناسان به مراجعین.
 ارائه وتایید گزارش گزارش عملکرد کارشناسان مرکز به مقام مافوق .
 نظارت بر حسن اجرای دستورالعملها ، بخشنامه ها و برنامه هایی که  از طریق شورای سیاستگذاری ونظارت بر امور مراکز مشاوره در چارچوب مقررات ابلاغ می گردد .
 ارائه پیشنهادات لازم درزمینه بهینه نمون روابط کارکنان با مراجعین در واحدهای اجرایی به مقام مافوق.
 تهیه وتنظیم گزارش درخصوص آن دسته از مسائلی که بعلت ابهام و پیچیدگی در قوانین و مقررات و دستورالعملها موجبات تضییع احتمالی حق بیمه شدگان و سایرمراجعین را فراهم نموده وغیرقابل حل درمرکز مشاوره می باشد و ارائه آن به مقام مافوق جهت طرح در شورای سیاستگذاری ونظارت بر امور مراکز مشاوره.
 برخورد علمی وآماری با مشکلات مراجعین جهت انعکاس آن به مقام مافوق بمنظور امکان استفاده مراجعین ازخدمات سازمان دربالاترین سطح .
 تهیه وارائه گزارشات آمارعملکردی وکارشناسی درخصوص عملکرد حوزه فعالیت ازحیث نوع وتعداد مسائل مورد بررسی .
 انجام سایر اموری که درحدود قوانین ومقررات ازطرف مقام مافوق ارجاع می گردد.


سرپرست مرکز ارتباطات مردمی: الهام پالیزیان
تلفن تماس: 66512485

 

به صفحه اینستاگرام سازمان تامین اجتماعی بپیوندید
کلید واژه
 

ارسال نظر
۱۰۰
captcha